Vågå

Oppland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Vågå med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-2,9 %
Netto driftsresultat
-1,6 %
Langsiktig gjeld
246,0 %
Arbeidskapital
23,0 %
Frie inntekter
kr 61 645
Netto lånegjeld
kr 75 243
Utgifter barnehage
kr 134 133
Utgifter grunnskole
kr 139 502
Utgifter kommunehelse
kr 4 091
Utgifter pleie og omsorg
kr 26 122
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 695
Utgifter barnevern
kr 5 228
Utgifter administrasjon
kr 7 106
Barnehagedekning
90,0 %
Andel spesialundervisning
5,2 %
Legeårsverk
16,5 Stk
Fysioterapiårsverk
13,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
95,5 %
Beboere institusjon
13,7 %
Sosialhjelpsmottakere
4,9 %
Barnevernstiltak
4,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
8,0 km
Kommunalt disponerte boliger
28,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 206 118
Enhetskostnader grunnskole
kr 139 060
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 179 519
Enhetskostnader institusjon
kr 1 155 067
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 292
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 481
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 868
Reguleringsplaner
70 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 84 803
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.