Lom

Oppland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Lom med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-2,0 %
Netto driftsresultat
1,1 %
Langsiktig gjeld
239,1 %
Arbeidskapital
28,8 %
Frie inntekter
kr 61 008
Netto lånegjeld
kr 78 328
Utgifter barnehage
kr 140 583
Utgifter grunnskole
kr 138 582
Utgifter kommunehelse
kr 4 059
Utgifter pleie og omsorg
kr 27 587
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 078
Utgifter barnevern
kr 3 519
Utgifter administrasjon
kr 6 439
Barnehagedekning
93,7 %
Andel spesialundervisning
6,4 %
Legeårsverk
15,8 Stk
Fysioterapiårsverk
10,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
15,2 %
Sosialhjelpsmottakere
2,8 %
Barnevernstiltak
2,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
4,0 km
Kommunalt disponerte boliger
27,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 175 277
Enhetskostnader grunnskole
kr 138 444
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 226 341
Enhetskostnader institusjon
kr 1 127 265
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 860
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 344
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 056
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 43 188
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.