Skjåk

Oppland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Skjåk med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-2,6 %
Netto driftsresultat
1,3 %
Langsiktig gjeld
247,9 %
Arbeidskapital
35,2 %
Frie inntekter
kr 61 391
Netto lånegjeld
kr 51 587
Utgifter barnehage
kr 158 976
Utgifter grunnskole
kr 169 386
Utgifter kommunehelse
kr 4 782
Utgifter pleie og omsorg
kr 27 533
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 686
Utgifter barnevern
kr 6 053
Utgifter administrasjon
kr 8 229
Barnehagedekning
83,3 %
Andel spesialundervisning
6,9 %
Legeårsverk
15,7 Stk
Fysioterapiårsverk
12,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
18,8 %
Sosialhjelpsmottakere
3,7 %
Barnevernstiltak
4,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
18,0 km
Kommunalt disponerte boliger
28,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 214 620
Enhetskostnader grunnskole
kr 159 362
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 226 120
Enhetskostnader institusjon
kr 1 020 081
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 970
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 949
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 970
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 96 485
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.