Lesja

Oppland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Lesja med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-0,4 %
Netto driftsresultat
2,9 %
Langsiktig gjeld
220,9 %
Arbeidskapital
19,7 %
Frie inntekter
kr 67 304
Netto lånegjeld
kr 74 790
Utgifter barnehage
kr 172 856
Utgifter grunnskole
kr 140 827
Utgifter kommunehelse
kr 4 354
Utgifter pleie og omsorg
kr 20 529
Utgifter sosialtjenesten
kr 1 775
Utgifter barnevern
kr 10 621
Utgifter administrasjon
kr 8 161
Barnehagedekning
83,3 %
Andel spesialundervisning
3,5 %
Legeårsverk
14,7 Stk
Fysioterapiårsverk
11,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
17,6 %
Sosialhjelpsmottakere
1,8 %
Barnevernstiltak
7,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
29,0 km
Kommunalt disponerte boliger
27,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
1,9 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 238 453
Enhetskostnader grunnskole
kr 146 575
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 256 573
Enhetskostnader institusjon
kr 825 161
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 390
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 439
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 201
Reguleringsplaner
48 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 140 395
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.