Dovre

Oppland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Dovre med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-1,9 %
Netto driftsresultat
-0,7 %
Langsiktig gjeld
213,9 %
Arbeidskapital
4,4 %
Frie inntekter
kr 62 808
Netto lånegjeld
kr 69 992
Utgifter barnehage
kr 137 527
Utgifter grunnskole
kr 172 122
Utgifter kommunehelse
kr 5 082
Utgifter pleie og omsorg
kr 22 322
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 456
Utgifter barnevern
kr 12 227
Utgifter administrasjon
kr 6 222
Barnehagedekning
89,1 %
Andel spesialundervisning
4,8 %
Legeårsverk
15,2 Stk
Fysioterapiårsverk
11,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
13,7 %
Sosialhjelpsmottakere
4,1 %
Barnevernstiltak
10,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
76,0 km
Kommunalt disponerte boliger
31,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
1,9 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 181 408
Enhetskostnader grunnskole
kr 165 589
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 185 165
Enhetskostnader institusjon
kr 1 103 462
Årsgebyr vannforsyning
kr 5 184
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 7 536
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 860
Reguleringsplaner
177 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 57 831
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.