Gjøvik

Oppland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Gjøvik med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,8 %
Netto driftsresultat
3,1 %
Langsiktig gjeld
201,3 %
Arbeidskapital
49,4 %
Frie inntekter
kr 50 369
Netto lånegjeld
kr 45 835
Utgifter barnehage
kr 137 168
Utgifter grunnskole
kr 105 510
Utgifter kommunehelse
kr 2 315
Utgifter pleie og omsorg
kr 17 337
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 055
Utgifter barnevern
kr 9 763
Utgifter administrasjon
kr 3 955
Barnehagedekning
93,5 %
Andel spesialundervisning
7,3 %
Legeårsverk
11,0 Stk
Fysioterapiårsverk
12,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
92,7 %
Beboere institusjon
6,6 %
Sosialhjelpsmottakere
5,4 %
Barnevernstiltak
6,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
20,0 km
Kommunalt disponerte boliger
32,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
1,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 186 187
Enhetskostnader grunnskole
kr 116 886
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 240 153
Enhetskostnader institusjon
kr 1 434 170
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 420
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 520
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 100
Reguleringsplaner
58 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 160 052
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.