Lillehammer

Oppland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Lillehammer med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,8 %
Netto driftsresultat
3,2 %
Langsiktig gjeld
215,1 %
Arbeidskapital
11,7 %
Frie inntekter
kr 50 790
Netto lånegjeld
kr 69 496
Utgifter barnehage
kr 147 809
Utgifter grunnskole
kr 103 027
Utgifter kommunehelse
kr 2 528
Utgifter pleie og omsorg
kr 18 230
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 740
Utgifter barnevern
kr 15 167
Utgifter administrasjon
kr 4 433
Barnehagedekning
96,2 %
Andel spesialundervisning
6,1 %
Legeårsverk
13,2 Stk
Fysioterapiårsverk
10,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
96,9 %
Beboere institusjon
11,7 %
Sosialhjelpsmottakere
3,8 %
Barnevernstiltak
5,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
11,0 km
Kommunalt disponerte boliger
24,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,9 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 205 829
Enhetskostnader grunnskole
kr 109 407
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
16,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 252 609
Enhetskostnader institusjon
kr 1 216 700
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 816
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 504
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 432
Reguleringsplaner
70 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 216 845
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.