Os

Hedmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Os med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
6,8 %
Netto driftsresultat
5,1 %
Langsiktig gjeld
226,2 %
Arbeidskapital
18,9 %
Frie inntekter
kr 67 170
Netto lånegjeld
kr 94 230
Utgifter barnehage
kr 182 424
Utgifter grunnskole
kr 148 388
Utgifter kommunehelse
kr 3 397
Utgifter pleie og omsorg
kr 21 385
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 321
Utgifter barnevern
kr 17 578
Utgifter administrasjon
kr 8 806
Barnehagedekning
86,4 %
Andel spesialundervisning
10,2 %
Legeårsverk
15,1 Stk
Fysioterapiårsverk
8,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
14,2 %
Sosialhjelpsmottakere
4,2 %
Barnevernstiltak
11,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
21,0 km
Kommunalt disponerte boliger
28,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 232 241
Enhetskostnader grunnskole
kr 144 944
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 313 357
Enhetskostnader institusjon
kr 1 099 219
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 342
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 320
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 075
Reguleringsplaner
30 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 82 273
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.