Folldal

Hedmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Folldal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,2 %
Netto driftsresultat
0,3 %
Langsiktig gjeld
208,1 %
Arbeidskapital
18,2 %
Frie inntekter
kr 70 342
Netto lånegjeld
kr 70 720
Utgifter barnehage
kr 147 191
Utgifter grunnskole
kr 151 753
Utgifter kommunehelse
kr 3 528
Utgifter pleie og omsorg
kr 29 592
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 288
Utgifter barnevern
kr 7 371
Utgifter administrasjon
kr 10 122
Barnehagedekning
97,1 %
Andel spesialundervisning
10,4 %
Legeårsverk
24,9 Stk
Fysioterapiårsverk
10,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
14,3 %
Sosialhjelpsmottakere
4,7 %
Barnevernstiltak
2,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
13,0 km
Kommunalt disponerte boliger
48,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,8 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 176 515
Enhetskostnader grunnskole
kr 146 791
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 260 720
Enhetskostnader institusjon
kr 1 301 947
Årsgebyr vannforsyning
kr 6 152
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 174
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 699
Reguleringsplaner
92 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 33 774
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.