Alvdal

Hedmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Alvdal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
6,6 %
Netto driftsresultat
2,3 %
Langsiktig gjeld
192,4 %
Arbeidskapital
27,8 %
Frie inntekter
kr 64 006
Netto lånegjeld
kr 74 158
Utgifter barnehage
kr 120 141
Utgifter grunnskole
kr 133 106
Utgifter kommunehelse
kr 3 705
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 146
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 394
Utgifter barnevern
kr 6 272
Utgifter administrasjon
kr 6 611
Barnehagedekning
94,9 %
Andel spesialundervisning
8,8 %
Legeårsverk
12,5 Stk
Fysioterapiårsverk
15,9 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
18,1 %
Sosialhjelpsmottakere
4,4 %
Barnevernstiltak
2,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
21,0 km
Kommunalt disponerte boliger
30,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,8 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 158 882
Enhetskostnader grunnskole
kr 128 748
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
10,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 301 851
Enhetskostnader institusjon
kr 1 036 704
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 376
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 068
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 751
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 195 545
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.