Tynset

Hedmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Tynset med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,8 %
Netto driftsresultat
2,4 %
Langsiktig gjeld
206,1 %
Arbeidskapital
22,1 %
Frie inntekter
kr 59 755
Netto lånegjeld
kr 76 871
Utgifter barnehage
kr 164 381
Utgifter grunnskole
kr 119 279
Utgifter kommunehelse
kr 3 876
Utgifter pleie og omsorg
kr 21 791
Utgifter sosialtjenesten
kr 1 313
Utgifter barnevern
kr 7 651
Utgifter administrasjon
kr 5 418
Barnehagedekning
94,0 %
Andel spesialundervisning
6,5 %
Legeårsverk
14,3 Stk
Fysioterapiårsverk
10,9 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
13,4 %
Sosialhjelpsmottakere
3,6 %
Barnevernstiltak
4,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
59,0 km
Kommunalt disponerte boliger
33,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,8 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 220 670
Enhetskostnader grunnskole
kr 122 967
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 163 613
Enhetskostnader institusjon
kr 1 100 685
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 217
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 0
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 661
Reguleringsplaner
46 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 91 931
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.