Tolga

Hedmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Tolga med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
6,6 %
Netto driftsresultat
6,8 %
Langsiktig gjeld
194,8 %
Arbeidskapital
23,4 %
Frie inntekter
kr 72 825
Netto lånegjeld
kr 56 078
Utgifter barnehage
kr 144 432
Utgifter grunnskole
kr 140 578
Utgifter kommunehelse
kr 4 694
Utgifter pleie og omsorg
kr 17 837
Utgifter sosialtjenesten
kr 6 899
Utgifter barnevern
kr 13 054
Utgifter administrasjon
kr 10 462
Barnehagedekning
96,3 %
Andel spesialundervisning
7,3 %
Legeårsverk
18,7 Stk
Fysioterapiårsverk
12,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
81,0 %
Beboere institusjon
9,9 %
Sosialhjelpsmottakere
7,7 %
Barnevernstiltak
3,8 %
Sykkel-, gangveier/turstier
13,0 km
Kommunalt disponerte boliger
28,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,8 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 171 747
Enhetskostnader grunnskole
kr 134 652
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 150 705
Enhetskostnader institusjon
kr 818 286
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 346
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 7 109
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 048
Reguleringsplaner
228 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 124 889
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.