Engerdal

Hedmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Engerdal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,3 %
Netto driftsresultat
2,4 %
Langsiktig gjeld
188,2 %
Arbeidskapital
41,2 %
Frie inntekter
kr 78 038
Netto lånegjeld
kr 49 988
Utgifter barnehage
kr 144 086
Utgifter grunnskole
kr 156 407
Utgifter kommunehelse
kr 6 809
Utgifter pleie og omsorg
kr 26 512
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 376
Utgifter barnevern
kr 22 009
Utgifter administrasjon
kr 13 964
Barnehagedekning
108,6 %
Andel spesialundervisning
11,7 %
Legeårsverk
27,0 Stk
Fysioterapiårsverk
24,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
22,6 %
Sosialhjelpsmottakere
3,8 %
Barnevernstiltak
14,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
15,0 km
Kommunalt disponerte boliger
29,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,8 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 191 821
Enhetskostnader grunnskole
kr 205 687
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 246 889
Enhetskostnader institusjon
kr 1 598 440
Årsgebyr vannforsyning
kr 6 625
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 6 325
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 882
Reguleringsplaner
850 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 49 838
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.