Rendalen

Hedmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Rendalen med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
9,0 %
Netto driftsresultat
7,8 %
Langsiktig gjeld
213,6 %
Arbeidskapital
38,7 %
Frie inntekter
kr 70 724
Netto lånegjeld
kr 68 457
Utgifter barnehage
kr 160 952
Utgifter grunnskole
kr 138 153
Utgifter kommunehelse
kr 4 175
Utgifter pleie og omsorg
kr 27 975
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 186
Utgifter barnevern
kr 13 466
Utgifter administrasjon
kr 11 036
Barnehagedekning
98,4 %
Andel spesialundervisning
5,1 %
Legeårsverk
16,4 Stk
Fysioterapiårsverk
11,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
12,0 %
Sosialhjelpsmottakere
5,6 %
Barnevernstiltak
6,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
5,0 km
Kommunalt disponerte boliger
36,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,8 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 166 703
Enhetskostnader grunnskole
kr 141 015
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 212 932
Enhetskostnader institusjon
kr 1 141 458
Årsgebyr vannforsyning
kr 6 956
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 931
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 167
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 28 000
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.