Stor-Elvdal

Hedmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Stor-Elvdal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,1 %
Netto driftsresultat
2,6 %
Langsiktig gjeld
211,5 %
Arbeidskapital
11,6 %
Frie inntekter
kr 66 081
Netto lånegjeld
kr 58 671
Utgifter barnehage
kr 139 010
Utgifter grunnskole
kr 145 155
Utgifter kommunehelse
kr 4 547
Utgifter pleie og omsorg
kr 26 280
Utgifter sosialtjenesten
kr 6 143
Utgifter barnevern
kr 25 221
Utgifter administrasjon
kr 8 765
Barnehagedekning
78,6 %
Andel spesialundervisning
7,1 %
Legeårsverk
0,0 Stk
Fysioterapiårsverk
0,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,6 %
Beboere institusjon
13,8 %
Sosialhjelpsmottakere
8,6 %
Barnevernstiltak
11,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
4,0 km
Kommunalt disponerte boliger
43,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,8 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 199 385
Enhetskostnader grunnskole
kr 143 472
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 131 930
Enhetskostnader institusjon
kr 992 024
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 858
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 652
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 456
Reguleringsplaner
127 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 51 050
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.