Åmot

Hedmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Åmot med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-2,4 %
Netto driftsresultat
-1,9 %
Langsiktig gjeld
243,5 %
Arbeidskapital
12,3 %
Frie inntekter
kr 58 974
Netto lånegjeld
kr 87 962
Utgifter barnehage
kr 147 005
Utgifter grunnskole
kr 117 219
Utgifter kommunehelse
kr 4 314
Utgifter pleie og omsorg
kr 20 856
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 156
Utgifter barnevern
kr 12 681
Utgifter administrasjon
kr 9 065
Barnehagedekning
96,6 %
Andel spesialundervisning
11,8 %
Legeårsverk
13,4 Stk
Fysioterapiårsverk
11,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
91,9 %
Beboere institusjon
14,0 %
Sosialhjelpsmottakere
5,9 %
Barnevernstiltak
8,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
65,0 km
Kommunalt disponerte boliger
28,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 184 545
Enhetskostnader grunnskole
kr 121 811
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 253 403
Enhetskostnader institusjon
kr 915 349
Årsgebyr vannforsyning
kr 5 400
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 400
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 0
Reguleringsplaner
93 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 117 943
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.