Trysil

Hedmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Trysil med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,4 %
Netto driftsresultat
1,6 %
Langsiktig gjeld
232,4 %
Arbeidskapital
18,8 %
Frie inntekter
kr 59 277
Netto lånegjeld
kr 87 107
Utgifter barnehage
kr 163 848
Utgifter grunnskole
kr 123 056
Utgifter kommunehelse
kr 3 899
Utgifter pleie og omsorg
kr 28 577
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 497
Utgifter barnevern
kr 7 304
Utgifter administrasjon
kr 6 741
Barnehagedekning
94,7 %
Andel spesialundervisning
11,0 %
Legeårsverk
10,6 Stk
Fysioterapiårsverk
13,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,5 %
Beboere institusjon
16,0 %
Sosialhjelpsmottakere
5,1 %
Barnevernstiltak
6,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
17,0 km
Kommunalt disponerte boliger
0,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,8 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 197 562
Enhetskostnader grunnskole
kr 141 279
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
7,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 469 910
Enhetskostnader institusjon
kr 1 304 608
Årsgebyr vannforsyning
kr 6 450
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 872
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 040
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 67 660
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.