Elverum

Hedmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Elverum med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,4 %
Netto driftsresultat
1,0 %
Langsiktig gjeld
249,1 %
Arbeidskapital
2,8 %
Frie inntekter
kr 51 782
Netto lånegjeld
kr 83 085
Utgifter barnehage
kr 149 889
Utgifter grunnskole
kr 100 344
Utgifter kommunehelse
kr 2 585
Utgifter pleie og omsorg
kr 18 827
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 365
Utgifter barnevern
kr 7 597
Utgifter administrasjon
kr 4 454
Barnehagedekning
93,3 %
Andel spesialundervisning
8,6 %
Legeårsverk
13,8 Stk
Fysioterapiårsverk
9,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
92,3 %
Beboere institusjon
13,8 %
Sosialhjelpsmottakere
4,8 %
Barnevernstiltak
4,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
12,0 km
Kommunalt disponerte boliger
25,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,8 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 190 737
Enhetskostnader grunnskole
kr 115 065
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 275 580
Enhetskostnader institusjon
kr 1 156 593
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 828
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 784
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 126
Reguleringsplaner
112 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 84 858
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.