Våler

Hedmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Våler med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,9 %
Netto driftsresultat
1,0 %
Langsiktig gjeld
200,6 %
Arbeidskapital
25,4 %
Frie inntekter
kr 59 715
Netto lånegjeld
kr 61 898
Utgifter barnehage
kr 171 853
Utgifter grunnskole
kr 153 480
Utgifter kommunehelse
kr 3 824
Utgifter pleie og omsorg
kr 20 162
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 371
Utgifter barnevern
kr 19 394
Utgifter administrasjon
kr 7 534
Barnehagedekning
93,8 %
Andel spesialundervisning
12,0 %
Legeårsverk
12,2 Stk
Fysioterapiårsverk
10,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
11,3 %
Sosialhjelpsmottakere
5,5 %
Barnevernstiltak
9,7 %
Sykkel-, gangveier/turstier
22,0 km
Kommunalt disponerte boliger
28,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,8 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 229 839
Enhetskostnader grunnskole
kr 156 789
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 267 542
Enhetskostnader institusjon
kr 989 500
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 990
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 361
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 621
Reguleringsplaner
135 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 48 706
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.