Åsnes

Hedmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Åsnes med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
5,3 %
Netto driftsresultat
4,5 %
Langsiktig gjeld
207,8 %
Arbeidskapital
8,0 %
Frie inntekter
kr 59 527
Netto lånegjeld
kr 54 976
Utgifter barnehage
kr 128 842
Utgifter grunnskole
kr 110 937
Utgifter kommunehelse
kr 3 041
Utgifter pleie og omsorg
kr 23 571
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 040
Utgifter barnevern
kr 21 130
Utgifter administrasjon
kr 4 217
Barnehagedekning
88,8 %
Andel spesialundervisning
8,1 %
Legeårsverk
12,1 Stk
Fysioterapiårsverk
10,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
91,3 %
Beboere institusjon
12,3 %
Sosialhjelpsmottakere
6,0 %
Barnevernstiltak
8,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
25,0 km
Kommunalt disponerte boliger
23,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 195 248
Enhetskostnader grunnskole
kr 127 284
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 210 807
Enhetskostnader institusjon
kr 1 093 198
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 286
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 575
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 594
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 62 415
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.