Grue

Hedmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Grue med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,7 %
Netto driftsresultat
3,5 %
Langsiktig gjeld
229,6 %
Arbeidskapital
-0,2 %
Frie inntekter
kr 60 372
Netto lånegjeld
kr 62 597
Utgifter barnehage
kr 172 586
Utgifter grunnskole
kr 119 649
Utgifter kommunehelse
kr 2 402
Utgifter pleie og omsorg
kr 30 008
Utgifter sosialtjenesten
kr 6 837
Utgifter barnevern
kr 25 015
Utgifter administrasjon
kr 5 811
Barnehagedekning
90,3 %
Andel spesialundervisning
9,0 %
Legeårsverk
5,5 Stk
Fysioterapiårsverk
10,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
12,6 %
Sosialhjelpsmottakere
6,9 %
Barnevernstiltak
9,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
13,0 km
Kommunalt disponerte boliger
32,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,8 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 211 856
Enhetskostnader grunnskole
kr 131 535
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 231 651
Enhetskostnader institusjon
kr 864 292
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 645
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 7 600
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 594
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 37 722
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.