Eidskog

Hedmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Eidskog med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,5 %
Netto driftsresultat
1,9 %
Langsiktig gjeld
212,8 %
Arbeidskapital
10,8 %
Frie inntekter
kr 58 438
Netto lånegjeld
kr 68 285
Utgifter barnehage
kr 143 506
Utgifter grunnskole
kr 124 590
Utgifter kommunehelse
kr 2 096
Utgifter pleie og omsorg
kr 20 208
Utgifter sosialtjenesten
kr 5 027
Utgifter barnevern
kr 11 495
Utgifter administrasjon
kr 6 154
Barnehagedekning
85,4 %
Andel spesialundervisning
6,8 %
Legeårsverk
11,2 Stk
Fysioterapiårsverk
12,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
9,8 %
Sosialhjelpsmottakere
6,3 %
Barnevernstiltak
11,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
15,0 km
Kommunalt disponerte boliger
35,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 201 823
Enhetskostnader grunnskole
kr 144 959
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 183 443
Enhetskostnader institusjon
kr 894 506
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 6 455
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 714
Reguleringsplaner
54 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 85 537
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.