Sør-Odal

Hedmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Sør-Odal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
5,9 %
Netto driftsresultat
4,4 %
Langsiktig gjeld
200,7 %
Arbeidskapital
23,4 %
Frie inntekter
kr 51 743
Netto lånegjeld
kr 55 383
Utgifter barnehage
kr 139 874
Utgifter grunnskole
kr 125 630
Utgifter kommunehelse
kr 2 252
Utgifter pleie og omsorg
kr 16 800
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 595
Utgifter barnevern
kr 10 540
Utgifter administrasjon
kr 6 093
Barnehagedekning
93,7 %
Andel spesialundervisning
7,2 %
Legeårsverk
8,6 Stk
Fysioterapiårsverk
12,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
13,5 %
Sosialhjelpsmottakere
4,1 %
Barnevernstiltak
6,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
11,0 km
Kommunalt disponerte boliger
0,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 183 551
Enhetskostnader grunnskole
kr 131 295
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 278 040
Enhetskostnader institusjon
kr 931 744
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 281
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 017
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 720
Reguleringsplaner
157 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 60 162
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.