Nord-Odal

Hedmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Nord-Odal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-0,2 %
Netto driftsresultat
-1,3 %
Langsiktig gjeld
259,3 %
Arbeidskapital
17,3 %
Frie inntekter
kr 57 935
Netto lånegjeld
kr 95 577
Utgifter barnehage
kr 164 938
Utgifter grunnskole
kr 131 364
Utgifter kommunehelse
kr 2 567
Utgifter pleie og omsorg
kr 23 727
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 373
Utgifter barnevern
kr 10 794
Utgifter administrasjon
kr 5 462
Barnehagedekning
86,6 %
Andel spesialundervisning
9,3 %
Legeårsverk
11,3 Stk
Fysioterapiårsverk
10,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
12,0 %
Sosialhjelpsmottakere
5,2 %
Barnevernstiltak
5,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
14,0 km
Kommunalt disponerte boliger
27,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 215 901
Enhetskostnader grunnskole
kr 125 751
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 200 131
Enhetskostnader institusjon
kr 1 076 632
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 390
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 680
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 870
Reguleringsplaner
105 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 149 625
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.