Stange

Hedmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Stange med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,4 %
Netto driftsresultat
3,3 %
Langsiktig gjeld
201,9 %
Arbeidskapital
32,1 %
Frie inntekter
kr 50 152
Netto lånegjeld
kr 41 912
Utgifter barnehage
kr 139 044
Utgifter grunnskole
kr 105 920
Utgifter kommunehelse
kr 2 538
Utgifter pleie og omsorg
kr 18 407
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 927
Utgifter barnevern
kr 9 269
Utgifter administrasjon
kr 3 577
Barnehagedekning
92,9 %
Andel spesialundervisning
6,2 %
Legeårsverk
9,7 Stk
Fysioterapiårsverk
9,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
99,3 %
Beboere institusjon
10,8 %
Sosialhjelpsmottakere
3,8 %
Barnevernstiltak
4,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
13,0 km
Kommunalt disponerte boliger
28,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 187 724
Enhetskostnader grunnskole
kr 115 334
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 428 606
Enhetskostnader institusjon
kr 1 143 387
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 122
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 076
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 991
Reguleringsplaner
94 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 76 399
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.