Løten

Hedmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Løten med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,1 %
Netto driftsresultat
4,3 %
Langsiktig gjeld
192,9 %
Arbeidskapital
33,2 %
Frie inntekter
kr 52 623
Netto lånegjeld
kr 44 452
Utgifter barnehage
kr 152 921
Utgifter grunnskole
kr 108 967
Utgifter kommunehelse
kr 3 142
Utgifter pleie og omsorg
kr 17 337
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 256
Utgifter barnevern
kr 11 789
Utgifter administrasjon
kr 4 910
Barnehagedekning
85,0 %
Andel spesialundervisning
6,8 %
Legeårsverk
13,9 Stk
Fysioterapiårsverk
11,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
90,6 %
Beboere institusjon
15,2 %
Sosialhjelpsmottakere
4,0 %
Barnevernstiltak
6,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
28,0 km
Kommunalt disponerte boliger
28,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 201 725
Enhetskostnader grunnskole
kr 118 615
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 159 799
Enhetskostnader institusjon
kr 916 800
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 497
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 290
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 138
Reguleringsplaner
71 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 99 951
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.