Ringsaker

Hedmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Ringsaker med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,3 %
Netto driftsresultat
2,5 %
Langsiktig gjeld
211,5 %
Arbeidskapital
41,3 %
Frie inntekter
kr 50 480
Netto lånegjeld
kr 62 659
Utgifter barnehage
kr 143 684
Utgifter grunnskole
kr 113 849
Utgifter kommunehelse
kr 2 238
Utgifter pleie og omsorg
kr 17 541
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 494
Utgifter barnevern
kr 9 583
Utgifter administrasjon
kr 3 724
Barnehagedekning
90,5 %
Andel spesialundervisning
8,4 %
Legeårsverk
10,0 Stk
Fysioterapiårsverk
9,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
81,6 %
Beboere institusjon
14,3 %
Sosialhjelpsmottakere
4,5 %
Barnevernstiltak
5,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
10,0 km
Kommunalt disponerte boliger
20,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 195 559
Enhetskostnader grunnskole
kr 117 705
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 220 338
Enhetskostnader institusjon
kr 1 211 765
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 423
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 701
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 279
Reguleringsplaner
84 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 129 817
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.