Hamar

Hedmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Hamar med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,6 %
Netto driftsresultat
5,1 %
Langsiktig gjeld
222,9 %
Arbeidskapital
26,2 %
Frie inntekter
kr 50 742
Netto lånegjeld
kr 59 884
Utgifter barnehage
kr 145 547
Utgifter grunnskole
kr 102 479
Utgifter kommunehelse
kr 2 392
Utgifter pleie og omsorg
kr 20 142
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 572
Utgifter barnevern
kr 11 659
Utgifter administrasjon
kr 4 008
Barnehagedekning
96,4 %
Andel spesialundervisning
6,1 %
Legeårsverk
12,3 Stk
Fysioterapiårsverk
11,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
98,5 %
Beboere institusjon
11,1 %
Sosialhjelpsmottakere
4,9 %
Barnevernstiltak
4,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
17,0 km
Kommunalt disponerte boliger
26,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 195 108
Enhetskostnader grunnskole
kr 119 560
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 278 498
Enhetskostnader institusjon
kr 1 258 000
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 632
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 292
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 600
Reguleringsplaner
20 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 207 800
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.