Kongsvinger

Hedmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Kongsvinger med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,2 %
Netto driftsresultat
2,8 %
Langsiktig gjeld
224,8 %
Arbeidskapital
24,2 %
Frie inntekter
kr 53 276
Netto lånegjeld
kr 57 304
Utgifter barnehage
kr 150 451
Utgifter grunnskole
kr 108 644
Utgifter kommunehelse
kr 2 298
Utgifter pleie og omsorg
kr 17 810
Utgifter sosialtjenesten
kr 5 849
Utgifter barnevern
kr 13 648
Utgifter administrasjon
kr 4 522
Barnehagedekning
92,8 %
Andel spesialundervisning
5,1 %
Legeårsverk
10,2 Stk
Fysioterapiårsverk
10,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
94,8 %
Beboere institusjon
12,5 %
Sosialhjelpsmottakere
5,9 %
Barnevernstiltak
8,7 %
Sykkel-, gangveier/turstier
35,0 km
Kommunalt disponerte boliger
19,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,8 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 188 135
Enhetskostnader grunnskole
kr 117 951
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 222 190
Enhetskostnader institusjon
kr 1 007 429
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 075
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 295
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 768
Reguleringsplaner
22 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 103 564
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.