Oslo

Oslo

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Oslo med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,2 %
Netto driftsresultat
3,3 %
Langsiktig gjeld
137,7 %
Arbeidskapital
-2,6 %
Frie inntekter
kr 62 909
Netto lånegjeld
-kr 28 031
Utgifter barnehage
kr 155 711
Utgifter grunnskole
kr 130 907
Utgifter kommunehelse
kr 2 394
Utgifter pleie og omsorg
kr 14 685
Utgifter sosialtjenesten
kr 6 533
Utgifter barnevern
kr 10 199
Utgifter administrasjon
kr 2 620
Barnehagedekning
88,2 %
Andel spesialundervisning
7,6 %
Legeårsverk
10,2 Stk
Fysioterapiårsverk
8,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
99,2 %
Beboere institusjon
15,7 %
Sosialhjelpsmottakere
4,3 %
Barnevernstiltak
4,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
2,0 km
Kommunalt disponerte boliger
19,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 207 901
Enhetskostnader grunnskole
kr 102 866
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
16,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 245 414
Enhetskostnader institusjon
kr 1 217 408
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 726
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 562
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 4 075
Reguleringsplaner
234 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 646 780
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.