Hurdal

Akershus

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Hurdal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,1 %
Netto driftsresultat
2,5 %
Langsiktig gjeld
227,5 %
Arbeidskapital
16,7 %
Frie inntekter
kr 56 642
Netto lånegjeld
kr 63 780
Utgifter barnehage
kr 134 867
Utgifter grunnskole
kr 106 840
Utgifter kommunehelse
kr 3 052
Utgifter pleie og omsorg
kr 18 245
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 758
Utgifter barnevern
kr 14 465
Utgifter administrasjon
kr 7 299
Barnehagedekning
92,5 %
Andel spesialundervisning
9,7 %
Legeårsverk
5,4 Stk
Fysioterapiårsverk
8,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
10,8 %
Sosialhjelpsmottakere
4,6 %
Barnevernstiltak
7,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
12,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 190 360
Enhetskostnader grunnskole
kr 114 650
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 164 904
Enhetskostnader institusjon
kr 974 900
Årsgebyr vannforsyning
kr 5 153
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 6 000
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 113
Reguleringsplaner
53 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 171 500
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.