Nannestad

Akershus

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Nannestad med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
5,9 %
Netto driftsresultat
5,3 %
Langsiktig gjeld
215,0 %
Arbeidskapital
39,8 %
Frie inntekter
kr 48 641
Netto lånegjeld
kr 63 877
Utgifter barnehage
kr 128 659
Utgifter grunnskole
kr 95 125
Utgifter kommunehelse
kr 2 672
Utgifter pleie og omsorg
kr 11 121
Utgifter sosialtjenesten
kr 1 966
Utgifter barnevern
kr 10 190
Utgifter administrasjon
kr 2 992
Barnehagedekning
84,1 %
Andel spesialundervisning
7,1 %
Legeårsverk
9,3 Stk
Fysioterapiårsverk
7,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,3 %
Beboere institusjon
11,1 %
Sosialhjelpsmottakere
2,7 %
Barnevernstiltak
6,8 %
Sykkel-, gangveier/turstier
6,0 km
Kommunalt disponerte boliger
12,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 183 003
Enhetskostnader grunnskole
kr 102 911
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
16,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 169 390
Enhetskostnader institusjon
kr 1 255 890
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 230
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 878
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 349
Reguleringsplaner
77 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 152 391
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.