Eidsvoll

Akershus

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Eidsvoll med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,8 %
Netto driftsresultat
3,1 %
Langsiktig gjeld
195,1 %
Arbeidskapital
31,1 %
Frie inntekter
kr 50 964
Netto lånegjeld
kr 56 370
Utgifter barnehage
kr 139 189
Utgifter grunnskole
kr 96 711
Utgifter kommunehelse
kr 2 242
Utgifter pleie og omsorg
kr 14 901
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 489
Utgifter barnevern
kr 10 621
Utgifter administrasjon
kr 3 665
Barnehagedekning
90,9 %
Andel spesialundervisning
8,1 %
Legeårsverk
9,0 Stk
Fysioterapiårsverk
8,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
90,2 %
Beboere institusjon
14,8 %
Sosialhjelpsmottakere
3,6 %
Barnevernstiltak
5,7 %
Sykkel-, gangveier/turstier
16,0 km
Kommunalt disponerte boliger
14,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 168 661
Enhetskostnader grunnskole
kr 99 266
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
16,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 216 908
Enhetskostnader institusjon
kr 1 011 905
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 241
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 6 658
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 316
Reguleringsplaner
114 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 350 134
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.