Nes

Akershus

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Nes med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,5 %
Netto driftsresultat
-0,1 %
Langsiktig gjeld
177,8 %
Arbeidskapital
12,7 %
Frie inntekter
kr 48 847
Netto lånegjeld
kr 42 342
Utgifter barnehage
kr 132 697
Utgifter grunnskole
kr 101 215
Utgifter kommunehelse
kr 2 587
Utgifter pleie og omsorg
kr 17 048
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 154
Utgifter barnevern
kr 13 160
Utgifter administrasjon
kr 4 565
Barnehagedekning
91,7 %
Andel spesialundervisning
5,5 %
Legeårsverk
8,5 Stk
Fysioterapiårsverk
11,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
69,1 %
Beboere institusjon
9,7 %
Sosialhjelpsmottakere
2,8 %
Barnevernstiltak
5,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
25,0 km
Kommunalt disponerte boliger
12,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 185 709
Enhetskostnader grunnskole
kr 104 139
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 279 868
Enhetskostnader institusjon
kr 1 257 839
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 028
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 964
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 172
Reguleringsplaner
155 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 88 164
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.