Ullensaker

Akershus

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Ullensaker med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,6 %
Netto driftsresultat
-0,4 %
Langsiktig gjeld
242,1 %
Arbeidskapital
24,3 %
Frie inntekter
kr 48 952
Netto lånegjeld
kr 90 006
Utgifter barnehage
kr 146 449
Utgifter grunnskole
kr 94 666
Utgifter kommunehelse
kr 2 131
Utgifter pleie og omsorg
kr 12 467
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 462
Utgifter barnevern
kr 7 362
Utgifter administrasjon
kr 3 266
Barnehagedekning
94,7 %
Andel spesialundervisning
6,8 %
Legeårsverk
11,5 Stk
Fysioterapiårsverk
9,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
96,3 %
Beboere institusjon
11,0 %
Sosialhjelpsmottakere
3,5 %
Barnevernstiltak
4,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
18,0 km
Kommunalt disponerte boliger
13,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 211 846
Enhetskostnader grunnskole
kr 103 674
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
17,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 277 252
Enhetskostnader institusjon
kr 1 193 985
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 894
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 970
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 315
Reguleringsplaner
176 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 226 178
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.