Gjerdrum

Akershus

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Gjerdrum med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
6,4 %
Netto driftsresultat
7,0 %
Langsiktig gjeld
189,5 %
Arbeidskapital
47,6 %
Frie inntekter
kr 53 099
Netto lånegjeld
kr 63 250
Utgifter barnehage
kr 137 181
Utgifter grunnskole
kr 95 093
Utgifter kommunehelse
kr 2 339
Utgifter pleie og omsorg
kr 14 193
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 357
Utgifter barnevern
kr 8 021
Utgifter administrasjon
kr 4 762
Barnehagedekning
96,4 %
Andel spesialundervisning
5,1 %
Legeårsverk
10,7 Stk
Fysioterapiårsverk
9,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
9,6 %
Sosialhjelpsmottakere
2,3 %
Barnevernstiltak
4,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
9,0 km
Kommunalt disponerte boliger
10,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 186 988
Enhetskostnader grunnskole
kr 100 784
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
16,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 232 860
Enhetskostnader institusjon
kr 1 284 250
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 741
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 6 823
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 568
Reguleringsplaner
129 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 112 517
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.