Nittedal

Akershus

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Nittedal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,2 %
Netto driftsresultat
3,7 %
Langsiktig gjeld
171,7 %
Arbeidskapital
25,9 %
Frie inntekter
kr 51 797
Netto lånegjeld
kr 5 333
Utgifter barnehage
kr 147 512
Utgifter grunnskole
kr 101 303
Utgifter kommunehelse
kr 2 293
Utgifter pleie og omsorg
kr 14 316
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 285
Utgifter barnevern
kr 7 401
Utgifter administrasjon
kr 3 688
Barnehagedekning
93,5 %
Andel spesialundervisning
5,4 %
Legeårsverk
9,3 Stk
Fysioterapiårsverk
10,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
12,0 %
Sosialhjelpsmottakere
2,0 %
Barnevernstiltak
4,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
8,0 km
Kommunalt disponerte boliger
14,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 204 492
Enhetskostnader grunnskole
kr 82 069
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
16,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 271 186
Enhetskostnader institusjon
kr 1 052 398
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 212
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 402
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 758
Reguleringsplaner
117 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 289 102
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.