Skedsmo

Akershus

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Skedsmo med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,7 %
Netto driftsresultat
4,5 %
Langsiktig gjeld
171,4 %
Arbeidskapital
30,4 %
Frie inntekter
kr 50 756
Netto lånegjeld
kr 42 844
Utgifter barnehage
kr 139 926
Utgifter grunnskole
kr 94 762
Utgifter kommunehelse
kr 2 380
Utgifter pleie og omsorg
kr 14 212
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 295
Utgifter barnevern
kr 10 759
Utgifter administrasjon
kr 4 264
Barnehagedekning
89,9 %
Andel spesialundervisning
9,1 %
Legeårsverk
10,6 Stk
Fysioterapiårsverk
10,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
93,9 %
Beboere institusjon
9,3 %
Sosialhjelpsmottakere
3,2 %
Barnevernstiltak
4,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
8,0 km
Kommunalt disponerte boliger
15,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 183 809
Enhetskostnader grunnskole
kr 100 031
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
16,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 251 580
Enhetskostnader institusjon
kr 1 214 626
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 870
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 797
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 485
Reguleringsplaner
29 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 381 104
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.