Lørenskog

Akershus

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Lørenskog med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
5,8 %
Netto driftsresultat
3,3 %
Langsiktig gjeld
225,1 %
Arbeidskapital
23,2 %
Frie inntekter
kr 48 344
Netto lånegjeld
kr 79 879
Utgifter barnehage
kr 130 643
Utgifter grunnskole
kr 94 197
Utgifter kommunehelse
kr 2 429
Utgifter pleie og omsorg
kr 12 033
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 723
Utgifter barnevern
kr 8 692
Utgifter administrasjon
kr 3 675
Barnehagedekning
92,9 %
Andel spesialundervisning
5,3 %
Legeårsverk
10,2 Stk
Fysioterapiårsverk
9,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
94,5 %
Beboere institusjon
10,8 %
Sosialhjelpsmottakere
3,6 %
Barnevernstiltak
3,8 %
Sykkel-, gangveier/turstier
9,0 km
Kommunalt disponerte boliger
13,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 182 534
Enhetskostnader grunnskole
kr 102 698
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
16,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 239 441
Enhetskostnader institusjon
kr 1 109 204
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 612
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 765
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 187
Reguleringsplaner
335 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 360 848
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.