Enebakk

Akershus

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Enebakk med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,9 %
Netto driftsresultat
2,0 %
Langsiktig gjeld
228,4 %
Arbeidskapital
19,9 %
Frie inntekter
kr 50 681
Netto lånegjeld
kr 82 507
Utgifter barnehage
kr 136 311
Utgifter grunnskole
kr 100 951
Utgifter kommunehelse
kr 2 589
Utgifter pleie og omsorg
kr 12 090
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 734
Utgifter barnevern
kr 7 677
Utgifter administrasjon
kr 4 985
Barnehagedekning
92,6 %
Andel spesialundervisning
6,5 %
Legeårsverk
7,0 Stk
Fysioterapiårsverk
8,9 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
77,8 %
Beboere institusjon
15,6 %
Sosialhjelpsmottakere
3,5 %
Barnevernstiltak
5,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
10,0 km
Kommunalt disponerte boliger
11,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 170 393
Enhetskostnader grunnskole
kr 105 243
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
16,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 236 887
Enhetskostnader institusjon
kr 983 091
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 7 046
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 766
Reguleringsplaner
147 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 207 250
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.