Rælingen

Akershus

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Rælingen med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,5 %
Netto driftsresultat
2,6 %
Langsiktig gjeld
209,9 %
Arbeidskapital
10,9 %
Frie inntekter
kr 50 267
Netto lånegjeld
kr 69 932
Utgifter barnehage
kr 131 951
Utgifter grunnskole
kr 92 660
Utgifter kommunehelse
kr 2 301
Utgifter pleie og omsorg
kr 14 733
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 374
Utgifter barnevern
kr 7 000
Utgifter administrasjon
kr 4 359
Barnehagedekning
91,0 %
Andel spesialundervisning
3,5 %
Legeårsverk
9,3 Stk
Fysioterapiårsverk
8,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
96,0 %
Beboere institusjon
11,6 %
Sosialhjelpsmottakere
3,3 %
Barnevernstiltak
5,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
12,0 km
Kommunalt disponerte boliger
13,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 178 367
Enhetskostnader grunnskole
kr 98 211
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
18,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 231 508
Enhetskostnader institusjon
kr 1 252 099
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 228
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 420
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 524
Reguleringsplaner
68 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 296 525
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.