Fet

Akershus

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Fet med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,2 %
Netto driftsresultat
1,6 %
Langsiktig gjeld
220,4 %
Arbeidskapital
15,7 %
Frie inntekter
kr 50 539
Netto lånegjeld
kr 78 076
Utgifter barnehage
kr 148 077
Utgifter grunnskole
kr 101 629
Utgifter kommunehelse
kr 2 295
Utgifter pleie og omsorg
kr 13 580
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 403
Utgifter barnevern
kr 7 424
Utgifter administrasjon
kr 4 773
Barnehagedekning
89,7 %
Andel spesialundervisning
8,8 %
Legeårsverk
8,9 Stk
Fysioterapiårsverk
6,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
77,4 %
Beboere institusjon
8,5 %
Sosialhjelpsmottakere
2,7 %
Barnevernstiltak
3,7 %
Sykkel-, gangveier/turstier
14,0 km
Kommunalt disponerte boliger
9,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 237 335
Enhetskostnader grunnskole
kr 104 986
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
21,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 334 626
Enhetskostnader institusjon
kr 1 189 722
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 351
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 6 539
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 835
Reguleringsplaner
135 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 158 736
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.