Sørum

Akershus

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Sørum med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,9 %
Netto driftsresultat
1,3 %
Langsiktig gjeld
249,6 %
Arbeidskapital
12,5 %
Frie inntekter
kr 52 336
Netto lånegjeld
kr 103 264
Utgifter barnehage
kr 149 173
Utgifter grunnskole
kr 95 804
Utgifter kommunehelse
kr 1 977
Utgifter pleie og omsorg
kr 15 661
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 666
Utgifter barnevern
kr 7 118
Utgifter administrasjon
kr 3 634
Barnehagedekning
94,7 %
Andel spesialundervisning
7,8 %
Legeårsverk
10,4 Stk
Fysioterapiårsverk
7,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,1 %
Beboere institusjon
16,2 %
Sosialhjelpsmottakere
2,5 %
Barnevernstiltak
4,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
13,0 km
Kommunalt disponerte boliger
10,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 194 787
Enhetskostnader grunnskole
kr 96 806
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
16,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 314 348
Enhetskostnader institusjon
kr 1 076 965
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 505
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 7 703
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 566
Reguleringsplaner
65 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 92 973
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.