Aurskog-Høland

Akershus

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Aurskog-Høland med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
5,6 %
Netto driftsresultat
4,1 %
Langsiktig gjeld
126,4 %
Arbeidskapital
32,2 %
Frie inntekter
kr 50 168
Netto lånegjeld
kr 60 730
Utgifter barnehage
kr 126 682
Utgifter grunnskole
kr 100 723
Utgifter kommunehelse
kr 2 131
Utgifter pleie og omsorg
kr 14 564
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 773
Utgifter barnevern
kr 10 726
Utgifter administrasjon
kr 3 777
Barnehagedekning
89,5 %
Andel spesialundervisning
7,7 %
Legeårsverk
9,7 Stk
Fysioterapiårsverk
8,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
96,0 %
Beboere institusjon
15,7 %
Sosialhjelpsmottakere
4,5 %
Barnevernstiltak
6,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
7,0 km
Kommunalt disponerte boliger
9,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 171 152
Enhetskostnader grunnskole
kr 104 557
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
16,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 177 939
Enhetskostnader institusjon
kr 1 035 865
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 328
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 669
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 589
Reguleringsplaner
165 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 56 441
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.