Asker

Akershus

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Asker med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
5,3 %
Netto driftsresultat
8,5 %
Langsiktig gjeld
192,9 %
Arbeidskapital
43,6 %
Frie inntekter
kr 58 671
Netto lånegjeld
kr 74 021
Utgifter barnehage
kr 143 821
Utgifter grunnskole
kr 97 004
Utgifter kommunehelse
kr 2 797
Utgifter pleie og omsorg
kr 17 116
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 353
Utgifter barnevern
kr 11 576
Utgifter administrasjon
kr 4 954
Barnehagedekning
94,4 %
Andel spesialundervisning
6,7 %
Legeårsverk
9,8 Stk
Fysioterapiårsverk
10,9 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
94,2 %
Beboere institusjon
11,1 %
Sosialhjelpsmottakere
2,5 %
Barnevernstiltak
3,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
11,0 km
Kommunalt disponerte boliger
16,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 186 418
Enhetskostnader grunnskole
kr 107 522
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 313 787
Enhetskostnader institusjon
kr 967 299
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 509
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 748
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 675
Reguleringsplaner
155 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 285 484
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.