Bærum

Akershus

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Bærum med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
7,0 %
Netto driftsresultat
9,4 %
Langsiktig gjeld
179,0 %
Arbeidskapital
38,7 %
Frie inntekter
kr 60 307
Netto lånegjeld
kr 52 424
Utgifter barnehage
kr 151 412
Utgifter grunnskole
kr 92 521
Utgifter kommunehelse
kr 2 466
Utgifter pleie og omsorg
kr 17 401
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 413
Utgifter barnevern
kr 6 502
Utgifter administrasjon
kr 3 962
Barnehagedekning
92,6 %
Andel spesialundervisning
5,3 %
Legeårsverk
9,4 Stk
Fysioterapiårsverk
9,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
95,6 %
Beboere institusjon
12,3 %
Sosialhjelpsmottakere
2,7 %
Barnevernstiltak
2,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
10,0 km
Kommunalt disponerte boliger
16,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 200 988
Enhetskostnader grunnskole
kr 100 569
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
17,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 264 879
Enhetskostnader institusjon
kr 1 090 907
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 710
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 880
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 550
Reguleringsplaner
57 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 277 363
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.