Oppegård

Akershus

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Oppegård med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,4 %
Netto driftsresultat
4,0 %
Langsiktig gjeld
198,0 %
Arbeidskapital
20,3 %
Frie inntekter
kr 54 831
Netto lånegjeld
kr 53 144
Utgifter barnehage
kr 152 506
Utgifter grunnskole
kr 87 320
Utgifter kommunehelse
kr 2 400
Utgifter pleie og omsorg
kr 16 699
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 395
Utgifter barnevern
kr 10 759
Utgifter administrasjon
kr 3 199
Barnehagedekning
94,0 %
Andel spesialundervisning
5,1 %
Legeårsverk
11,5 Stk
Fysioterapiårsverk
11,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,2 %
Beboere institusjon
14,4 %
Sosialhjelpsmottakere
2,8 %
Barnevernstiltak
4,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
12,0 km
Kommunalt disponerte boliger
15,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 193 463
Enhetskostnader grunnskole
kr 91 825
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 222 581
Enhetskostnader institusjon
kr 1 135 240
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 898
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 742
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 386
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 238 432
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.