Nesodden

Akershus

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Nesodden med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,1 %
Netto driftsresultat
1,4 %
Langsiktig gjeld
190,6 %
Arbeidskapital
10,5 %
Frie inntekter
kr 49 296
Netto lånegjeld
kr 50 679
Utgifter barnehage
kr 146 162
Utgifter grunnskole
kr 92 544
Utgifter kommunehelse
kr 2 306
Utgifter pleie og omsorg
kr 13 196
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 958
Utgifter barnevern
kr 10 692
Utgifter administrasjon
kr 3 954
Barnehagedekning
93,5 %
Andel spesialundervisning
4,1 %
Legeårsverk
9,9 Stk
Fysioterapiårsverk
8,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
12,9 %
Sosialhjelpsmottakere
2,9 %
Barnevernstiltak
4,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
4,0 km
Kommunalt disponerte boliger
15,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 193 635
Enhetskostnader grunnskole
kr 107 113
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
16,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 238 498
Enhetskostnader institusjon
kr 1 131 661
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 473
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 838
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 375
Reguleringsplaner
87 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 176 281
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.