Frogn

Akershus

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Frogn med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,0 %
Netto driftsresultat
2,6 %
Langsiktig gjeld
244,8 %
Arbeidskapital
25,5 %
Frie inntekter
kr 52 640
Netto lånegjeld
kr 91 296
Utgifter barnehage
kr 149 582
Utgifter grunnskole
kr 106 017
Utgifter kommunehelse
kr 2 188
Utgifter pleie og omsorg
kr 15 554
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 922
Utgifter barnevern
kr 10 525
Utgifter administrasjon
kr 4 781
Barnehagedekning
94,3 %
Andel spesialundervisning
8,9 %
Legeårsverk
8,3 Stk
Fysioterapiårsverk
10,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
11,9 %
Sosialhjelpsmottakere
2,8 %
Barnevernstiltak
5,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
8,0 km
Kommunalt disponerte boliger
13,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 196 607
Enhetskostnader grunnskole
kr 114 799
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 238 443
Enhetskostnader institusjon
kr 759 930
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 204
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 786
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 357
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 219 441
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.