Ås

Akershus

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Ås med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,3 %
Netto driftsresultat
1,8 %
Langsiktig gjeld
219,2 %
Arbeidskapital
42,0 %
Frie inntekter
kr 48 433
Netto lånegjeld
kr 72 739
Utgifter barnehage
kr 142 357
Utgifter grunnskole
kr 103 097
Utgifter kommunehelse
kr 2 540
Utgifter pleie og omsorg
kr 13 944
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 704
Utgifter barnevern
kr 8 606
Utgifter administrasjon
kr 3 952
Barnehagedekning
94,8 %
Andel spesialundervisning
7,5 %
Legeårsverk
8,1 Stk
Fysioterapiårsverk
10,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
76,9 %
Beboere institusjon
14,8 %
Sosialhjelpsmottakere
2,6 %
Barnevernstiltak
4,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
14,0 km
Kommunalt disponerte boliger
15,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 198 416
Enhetskostnader grunnskole
kr 110 288
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 242 834
Enhetskostnader institusjon
kr 1 137 043
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 146
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 520
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 016
Reguleringsplaner
140 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 190 267
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.